Mijlpalen

Benieuwd naar de activiteiten ? Op deze pagina lees je er alles over.

Zoals alle initiatieven begon ook dit met een idee. namelijk dat het mogelijk moet zijn om gebied energieneutraal te maken met aandacht voor alle vormen van duurzame energie, met betrokkenheid van alle bewoners, voor en door de bewoners. Een grootschalige aanpak gedragen door mensen uit het gebied, in samenwerking met (lokale) overheden. En met inzet van mensen met ervaring in de opwekking van duurzame energie en deskundige ondersteuning. Medio 2016 hebben de initiatiefnemers een
kerngroep gevormd. 

Mijpalen 2018:

 • Doelen stellen: er is een ambitiedocument dat richting geeft aan de doelen en
  randvoorwaarden. Voor de samenwerking en de daarbij behorende juridisch vorm is
  in 2018 een vennootschap opgericht.
 • Intentieverklaringen: met een aantal grondeigenaren is overeengekomen dat de
  intentie is om zonnepanelen op onrendabele grond (achter bij de dijk) neer te
  mogen leggen. Er zijn gesprekken met het RVB over de mogelijkheid om op
  pachtgronden panelen te plaatsen.
 • Samenwerken: contacten met Enercon en Liander over netinpassingen,
  samenwerking netwerk Energie neutraal, samenwerking met Energiebank
  Nederland.
 • Informeren: op 25 september informatie-avond met bustour voor
  gemeenteraadsleden, statenleden en ambtenaren om een beeld te geven van de
  landschappelijke inpassing van het zonnepark
 • Informeren: communicatieplan is gereed, presentatie op 12 december in 10-
  dorpenoverleg
 • website: www.zonflevolandnoord.nl
 • Realisatie: momenteel wordt de participatie door en voor de bewoners verder
  uitgewerkt. Daarmee is de voorbereiding voor de aanvraag van een vergunning bij
  de gemeente Noordoostplder zo goed als gereed. Zodra het gemeentelijk beleid
  landelijk gebied is vastgesteld zal de vergunningsaanvraag worden gedaan.

November 2017

In november is HVC gekozen als samenwerkingspartner. De motivatie voor de keuze voor HVC is dat dit een publiek bedrijf is dat werkt aan milieu en klimaatoplossingen. HVC heeft publieke aandeelhouders, is een energiebedrijf, heeft al ervaring met grootschalige ontwikkeling en stond open voor ons idee van mede participatie en eigendom door bewoners van Noordelijk Flevoland. HVC hecht ook waarde aan de sociale paragraaf in de energietransitie, zoals rechtvaardigheid en inkomenseffecten van de energietransitie als onderdeel van het klimaatbeleid. In samenwerking met HVC is er een gezamenlijk visiedocument opgesteld.

6 juli 2017

Dit netwerk is op 6 juli 2017 formeel gestart met een intentieverklaring voor de inzet en samenwerking voor een lokale energieagenda voor Noordelijk Flevoland. De deelnemers van dit netwerk zijn Bedrijven Actief, Ondernemersvereniging Groendorpen, Ronop, Rabobank Noordoostpolder-Urk, Mercatus, LTO Noord, Glaskracht, Tegengas, Pioniers van de toekomst, SENF, gemeente en waterschap Zuiderzeeland. SENF neemt deel aan de bijeenkomsten van de themagroep grootschalige opwekking binnen dit netwerk.

1 mei 2017

Op 1 mei 2017 is het plan voor grootschalige energieopwekking door middel van zonne-energie gepresenteerd aan de gemeenteraad van Noordoostpolder. De gemeente Noordoostpolder kondigde in dezelfde bijeenkomst aan dat er een netwerk Noordoostpolder Energieneutraal zou worden opgericht . SENF is verzocht om te participeren in dit netwerk voor de projectgroep grootschalige energieopwekking.

24 april 2017

Op 24 april is de stichting officieel opgericht onder de naam Stichting SENF. De stichting heeft als doel het bewerkstelligen en faciliteren dat gemeenten Noordoostpolder en Urk duurzaam energie-neutraal worden. De bewoners hebben zelf een belangrijk aandeel in het opwekken. Zelfvoorzienend is de sleutel. De stichting initieert en ontwikkelt projecten die hieraan bijdragen en beoogt niet het maken van winst.

30 januari 2017

Op 30 januari was de stichting een van de deelnemers van het zon-projecten in het landelijk gebied. De provincie gaf hierbij aan dat Flevolandse bedrijven en instellingen de transitie doormaken en dat de provincie de rol van de gezamenlijke overheden ziet als faciliterend: hoe kunnen we energietransitie naar duurzame energie zo snel en comfortabel mogelijk laten gebeuren? In de daaropvolgende maand heeft de SENF het projectidee verder uitgewerkt.