Categorie: Nieuws

Laatste nieuwsberichten

  • Archief

Minister Wiebes over vervangen salderingsregeling

Bron: Solar Magazine

Minister Wiebes wil de eerste helft van 2019 gebruiken om de wijziging van de regelgeving op te stellen en te consulteren die nodig is om de terugleversubsidie als opvolger van de salderingsregeling in te voeren.

Begin september kondigde de minister aan de salderingsregeling voor zonnepanelen met 1 jaar willen te verlengen – tot en met 2020 – omdat de invoering van de terugleversubsidie meer tijd vergt. De minister heeft hierover nu nadere toelichting gegeven in het kader van de door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat gestelde vragen bij de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 2019.

Lees hier het volledige bericht.

Raads- en staatsleden bezoeken toekomstige zonneweide

Op uitnodiging van Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) hebben raadsleden van de gemeente Noordoostpolder en enkele statenleden van provincie Flevoland een bezoek gebracht aan de Noordermeerdijk als mogelijke locatie voor een zonneweide. SENF wil op meerdere locaties in Noordoostpolder en Urk zonneweides realiseren, onder andere tussen de windmolens aan de Noorder- en Westermeerdijk.

De raadsleden kregen een bustour door het gebied om met eigen ogen te zien welke mogelijkheden het gebied biedt en wat de impact is van een zonneweide. In een eerder stadium is er een gesprek geweest met de grondeigenaren uit het gebied over een mogelijke samenwerking. Daarnaast zijn ook alle dorpsbelangen bijgepraat over de mogelijkheden van zonneweide in hun eigen dorp. Dankzij een voordelige regeling, de zogenaamde postcoderoos, is het voor elke inwoner mogelijk om te profiteren van zonne-energie. SENF wil zonneweides realiseren van, voor en door de polder waarin bewoners en bedrijven uit de gemeente maximale mogelijkheid krijgen om te participeren. In de structuurvisie van gemeente Noordoostpolder zijn zonneweides een belangrijk onderdeel, het draagt namelijk bij aan de doelstelling van een energie neutrale gemeente in 2030. Maandag 1 oktober staat het Plan van Aanpak Zonneweides op de agenda van de gemeenteraad.

De meeste aanwezigen waren zeer positief over de plannen en het voorwerk van de stichting, natuurlijk waren er ook een paar kritische vragen. Wethouder Haagsma was als portefeuillehouder aanwezig tijdens het werkbezoek. Hij onderstreept het belang van brede participatie en de juiste overwegingen voor de ruimtelijke inpasbaarheid.
SENF is opgericht door vrijwilligers om samen bij te dragen aan een energie neutrale Noordoostpolder en Urk waarvan elke bewoner kan profiteren. Een grootschalige aanpak gedragen door mensen uit het gebied, in samenwerking met (lokale) overheden onder de naam Zon Flevoland Noord. En met inzet van mensen met ervaring in de opwekking van duurzame energie en deskundige ondersteuning van HVC. HVC is in de gemeente bekend van afvalverwerking, maar doet meer: zo ondersteunt HVC-gemeenten bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Het gaat om samen werken aan een circulaire economie.

 

Informatieavond Grondeigenaren

Na een eerste bijeenkomst met de grondeigenaren van de Wester- en Noordermeerdijk op 4 oktober 2017 en op 16 november 2017 met de eigenaren/pachters van de Zuidermeerdijk, is er op 11 juli opnieuw een avond voor grondeigenaren, inclusief de pachters, van de Noorder- en Westermeerdijk. Deze avond is een tweede informatieavond over een eventueel te ontwikkelen zonnepark bij en tussen de huidige windmolens op de percelen.

Dorpsbelangen geïnformeerd

In het voorjaar 2018 zijn alle besturen van de groendorpen (de z.g. dorpsbelangen) geinformeerd over het project Postcoderoos. (Postcoderoosregeling is de term zoals deze in de volksmond wordt gebruikt. Officieel is dit de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting.) Alle inwoners van de dorpen kunnen profiteren van dit initiatief.